AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BİNGÖL BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN VE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/480391

 

1-İdarenin
a) Adresi:İNÖNÜ MAHALLAESİ MEVLANA CADDESİ 2 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
b) Telefon ve faks numarası:4262327058 – 4262327059
c) Elektronik Posta Adresi:bingolulasim@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1- 600.000 LİTRE MOTORİN 2- 10.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:İhtiyaca binaen Belediyemizin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt Tankına boşaltılacak veya idarenin belirteceği ve Belediyemizin Hizmetinde kullanılan jeneratör vb. yakıt tanklarına boşaltılacaktır. Ancak müdürlüğümüz bünyesindeki pompaların arızalanması vb. durumunda Akaryakıt ihtiyacı yüklenicinin pompasından fiş karşılığı temin edilecektir.
c) Teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İHTİYACA BİNAEN PARTİLER HALİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:KARŞIYAKA MAHALLESİ ŞEHİT BELEDİYE BAŞKANI HİKMET TEKİN BULVARI VEYSEL BELGİN GENÇLİK MERKEZİ
b) Tarihi ve saati:20.10.2020 – 15:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 2. a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
  b) İstekli bir ”  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
  c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
  d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKLİFLER HEM SİMANİ MAHALLESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE HEMDE İHALENİN YAPILACAĞI VEYSEL BELGİN GENÇLİK MERKEZİNDE BULUNAN İHALE TOPLANTI SALONUNA İHALE SAATİNE KADAR SUNABİLECEKLERDİR. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin