T.C. BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

T.C.

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

İli                                            : Bingöl

İlçesi                                       : Merkez

Mevkii                                     : Ekinyolu Köyü Göynük Çayı Dere Yatağı

Pafta No                                  : MUŞ-K45-A1

Sahanın Erişim No’su             : 3394882

Yüzölçümü                              : 6.98 Hk.

İhale  Muhammen Bedeli        :168.915,00 TL  (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli (%3)     : 5.068,00 TL

I(a) Grubu Maden

(kum-çakıl) İşletme Süresi      : 5 (Beş ) Yıl

İhale Tarihi                               : 22.07.2020

İhale Saati                               : 14.00 ‘da

İhale Yeri                                : Bingöl İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu

İhalenin Konusu                        : Aşağıda İhale Şartları ve koordinatları belirtilen Devlet hüküm ve tasarrufu altındaki 6.98 hektarlık alan 3213 sayılı Maden Kanunun 16. maddesi–(Değişik: 26/5/2004 – 5177/10 md.)’si, Maden Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve I(a) grubu madenlerle ilgili Uygulama Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 5 yıllık İşletme Ruhsatı sahiplendirme hakkı ihalesidir.

 

İhale Edilecek Alanın Koordinatları: 1/25.000’lik haritaya göre I(a) grubu maden (kum-çakıl) sahasının madencilik faaliyetlerine esas, 5 yıllık İşletme Ruhsatı sahiplenme hakkı verilecek alanın koordinatları:

 

(Koordinatlar UTM 6.Drc.Ed50 Datum D.O.M 39’a göre alınmıştır.)

 12345678
Sağa (Y)637325637397636958636796636673636630636753636912
Yukarı (X)43075044307407430710643069914306885430694043070554307174
 910111213 
Sağa (Y)636929637174637160637248637237
Yukarı (X)43071524307333430735743074224307434

 

 İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenecek Belgeler:

Teknik bilgileri yukarıda belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 6.98 hektarlık rezervli arazide bulunan 1(a) grubu “kum-çakıl” ocağı sahası

    Gerçek Kişi İstekliler İçin;

a-) Adres beyannamesi,

b-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,

d-) SGK ve Vergi Borcunun olmadığına dair yazı,

   Tüzel Kişiliğe Haiz İstekliler İçin;

a-) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından 2020

Yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b-) Noter tasdikli imza sirküleri

c-) SGK ve Vergi Borcunun olmadığına dair yazı,

d-) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası beyanı veya Vergi Levhası,

e-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları

Tevsik eden belgeler,

f-)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca

İmzalanmış ortaklık sözleşmesi.

     Ortak Belgeler;

a-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

b-) Gerçek ve tüzel kişilerden Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

c-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 350,00 TL’lik banka makbuzu.

d-) Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

e-) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde, Saray Mahallesi Muş Karayolu Üzeri İl Özel İdaresi Hizmet Binası Bingöl adresinde bulunan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 350,00 TL ücreti mukabili temin edilir.

 

İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

T.C. BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin